وه فای له یل

Posted by DIARY on 3:06 AM


وه فای له یل

میرزام بو وه عه شق مه یل هه ر جاران
به وه فای قه دیم مابه ینی یاران
به و شه رت و ئیقرار چه نی له یل که رده ت
وه گیانی ئازیز تازه ئاورده ت
وه ئاره زوی دل وه کام یاواکه ت
وه دیده ی دلبر سه ول ساواکه ت
وه باری خاتر خه سته ی پرخاران
وه تورره ی چین چین زولف نازاران
خه م زه دهی خه مان ده رد ئه و گارم
هه نی چی فیشته ر مه ده ر ئازارم
مه ده ر وه خه یال ماجرای مازی
مه شیو مه قاشی په ریم بسازی
به لام کام مه قاش؟ بالای مه قاشان
شیرین ته ر جه ره نگ نه قش نه قاشان
بکیشو چون کیش جه زبه ی مقناتیس
بمانو وه ته رج کارخانه ی ئینگلیس
سافیش جه خه یال هور ویه رده بو
شه وقش جه جامان گره و به رده بو
ده رزی و مودبیره و حه لقه ش دیار بو
دایم با جه لام یادگاری بو
موممتاز بو چون لول دانسقه ی خارا
بکیانه ش په ریم وه بی مودارا
قادر تا ئو رو موده ی عومرش بو
ئافه رین واچو په ی ده سکار تو


شێعر: میرزا ئه ولقادری پاوه ی